Sobre la Junta

-Els càrrecs de la Junta són voluntaris i es renovan cada quatre anys

La Junta directiva té les funcions de promoure, dirigir i executar les activitats esportives del club i també gestionar el seu funcionament. Està formada per un president, secretari, tresorer i un o vàries vocals.
La Junta Directiva s’encarrega de convocar les assemblees, convocar les eleccions per a renovar els càrrecs de la Junta, presentar la memòria d’activitats de l’entitat, estendre acta de les reunions de la Junta, liquidar l’exercici econòmic del club i fer el pressupost i la programació de la temporada següent.
L’elecció dels membres de la Junta Directiva és per un període de quatre anys. Els càrrecs són reelegibles sense limitació temporal. Tots els socis del club són electors i elegibles. Els membres de la Junta Directiva no tenen en cap cas compensació econòmica.

JUNTA ACTUAL

Actualment els membres de la junta directiva són els següents: 

1-Víctor Navarro (President)

2- Carles Pérez (Vocal/secretari)

3- Josep Ramón Sarmiento (Tresorer)

 

 

  LOGO

Deixa un comentari