La Junta

Els càrrecs de la Junta són voluntaris i es renovan cada quatre anys

La Junta directiva té les funcions de promoure, dirigir i executar les activitats esportives del club i també gestionar el seu funcionament. Està formada per un president, vice-president, secretari, tresorer i un o vàrios vocals.
La Junta Directiva s’encarrega de convocar les assemblees, convocar les eleccions per a renovar els càrrecs de la Junta, presentar la memòria d’activitats de l’entitat, estendre acta de les reunions de la Junta, liquidar l’exercici econòmic del club i fer el pressupost i la programació de la temporada següent.
L’elecció dels membres de la Junta Directiva és per un període de quatre anys. Els càrrecs són reelegibles sense limitació temporal. Tots els socis del club són electors i elegibles.
Els membres de la Junta Directiva no tenen en cap cas compensació econòmica

Càrrecs de la Junta des d’octubre de 2008

Presidenta

Rosa María García
Vice-Presidenta Marta Vives
Secretari Ramón Villalonga
Tresorera Pilar Bellido
Vocales Roser
Marifé Berruezo

 

 

El Club

Al servei de l’esport 

    

Contacta amb el club:

Per email: pasantjust@pasantjust.com ; entitatsesportives@santjust.org

Per telèfon: 629 30 33 94

Com arribar al Complex Poliesportiu La Bonaigua

Normativa del Club

Per tal de regular el funcionament dins el Complex i, particularment, durant els nostres entrenaments, hem considerat convenient la elaboració d’una normativa que reculli els aspectes de moviment, comportament i ús de les instal.lacions i material esportiu, per part dels nostres socis i patinadors. Us agraïm el seu compliment.